سرور مجازی ایران

 • NOOR R1
  €8.50 / ماهانه

   CPU 1 Vcore
   RAM 1 GB
   15 GB SSD disk
   install all linux
   port 1GB
   Bandwidth customize TB Transfer
   location IRAN DC1

 • NOOR P1
  €33.00 / ماهانه

   CPU 4 Vcore
   RAM 8 GB
   90GB SSD disk
   install all linux
   port 1GB
   Bandwidth 1 TB Transfer
   location IRAN DC1

 • NOOR P2
  €61.00 / ماهانه

   CPU 6 Vcore
   RAM 16 GB
   180 GB SSD disk
   install all linux
   port 1GB
   Bandwidth 2 TB Transfer
   location IRAN DC1

 • NOOR P3
  €100.00 / ماهانه

   CPU 8 Vcore
   RAM 32 GB
   320GB SSD disk
   install all linux
   port 1GB
   Bandwidth 3 TB Transfer
   location IRAN DC1

 • NOOR customize
  €12.10 / ماهانه

   CPU 1 up to 8 Vcore
   RAM 2 up to 16 GB
   20 GB SSD disk
   install all linux
   port 1GB
   Bandwidth customize TB Transfer
   location IRAN DC1