سرور مجازی امریکا

 • Dialhost Internet Ltda P1
  €5.40 / ماهانه

   CPU 1 CPU
   RAM 1 GB
   10GB SSD disk
   install all linux
   port 1GB
   Bandwidth 1 TB Transfer
   location USA & brazil

 • Dialhost Internet Ltda P2
  €9.40 / ماهانه

   CPU 1 CPU
   RAM 2 GB
   20GB SSD disk
   install all linux
   port 1GB
   Bandwidth 1.5 TB Transfer
   location USA & brazil

 • Dialhost Internet Ltda P3
  €17.70 / ماهانه

   CPU 2 CPU
   RAM 4 GB
   30GB SSD disk
   install all linux
   port 1GB
   Bandwidth 2 TB Transfer
   location USA & brazil