کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها


CloudLinux
ریال450,000 ماهانه

Cpanel license VPS onlinelabs Support
cPanel/WHM VPS Optimized License
license for virtual servers
5 $ in mon
ریال200,000 ماهانه

Cpanel VPS
ریال540,000 ماهانه

cPanel/WHM Dedicated
ریال1,220,000 ماهانه

Cpanel VPS config
تمامی گزینه های جانبی. امنیتی و کانفیگ suphp
ریال1,000,000 به صورت یک بار

NGINX REVERSE PROXY
ریال0 به صورت یک بار

Direct Admin
ریال120,000 ماهانه

Plesk 30 Domain
ریال300,000 به صورت یک بار